سازه همسان تبریز 09141149818

آقای ناصری

نام کارفرما: آقای ناصری

آدرس :تبریز کوی پرواز

متراژ: 400 متر مربع

ورق:a.s

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/

 پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1387

مدت اجرا: 50 روز