سازه همسان تبریز 09141149818

جایگاه سوخت بستان آباد

جایگاه سوخت کیان 3 بستان آباد

آدرس : بستان آباد

متراژ: 65 متر مربع

ورق: alubınd

روش نصب : فیکسینگ / زیر سازی آهنی/ پوشش درز انبساط : خود ورق

شروع :1389

مدت اجرا: 10 روز