سازه همسان تبریز 09141149818

دتیل اجرای نمای کامپوزیت


نحوه خم کردن