سازه همسان تبریز 09141149818

نمونه نمای فرم لس و کامپوزیت در مرحله اتمام

 

 

 

سازه همسان تبریز  

۳۳۳۹۹۴۵-۰۴۱۱ 

فکس:۳۳۳۹۹۴۳-۰۴۱۱ 

همراه:۰۹۱۴۱۱۴۹۸۱۸ 

صمد مغفرت