سازه همسان تبریز 09141149818

اتمام نمای کامپوزیت بانک مهر سه راهی ولیعصر تبریز

ورق آلوبوند

150 متر

شروع و خاتمه 18 روز

شرکت سازه همسان تبریز

0411-3339945

09141149818