سازه همسان تبریز 09141149818

قیمت به روز انواع ورق کامپوزیت

91/10/22

قیمت ورق کامپوزیت آلوبوند امارات 0.3 ----> 64 هزار تومان/هر متر مربع

قیمت ورق کامپوزیت آلوبوند امارات 0.5 -----> 66 هزار تومان/هر متر مربع

قیمت ورق کامپوزیت آلوبوند مثلث تبریز(پولادیش)-> 66 هزار تومان/هر متر مربع

قیمت ورق کامپوزیت آلوآرت-----------------> 53 هزار تومان/هر متر مربع

قیمت ورق کامپوزیت آلووست-----------------> 50 هزار تومان/هر متر مربع