سازه همسان تبریز 09141149818

آخرین تغییرات قیمت برند های مختلف ورق کامپوزیت

آلوبوند امارات 0.3 رنگ سیلور  57000 تومان/ متر مربع  انبار تهران و تبریز

آلوبوند امارات 0.3 بقیه رنگها 65000تومان/ متر مربع

آلوبوند امارات 0.5 رنگ سیلور  62000 تومان/ متر مربع

آلوبوند امارات 0.5 بقیه رنگها  70000 تومان/ متر مربع

آلکووست 58000

آلوآرت57000