سازه همسان تبریز 09141149818

شرکت سازه همسان تبریز

( مسئولیت محدود/ ش . ث30538)

تبریز- نرسیده به میدان بسیج- ورودی سابق دانشگاه آزاد

تلفن:3339945-0411

فکس:3339943-0411

0914-114-9818

مغفرت