سازه همسان تبریز 09141149818

دام پا استخر هادی شهر

استخر هادی شهر 

دامپا : 05

رنگ : سفید زرد آبی

متراژ 1300 متر مربع